Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Muhasebe Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

a) MUHASEBE İŞLEMLERİ SERVİSİ PERSONELLERİNİN GÖREVLERİ 

1-Muhasebe sistemine fiş girişi yapmak. 

2-Sisteme girilen ve kaydı yapılan fişlere muhasebe yetkilisinin belirlediği aralıklarla yevmiye numarası vermek. 

3-Sistemde kayıtlı fişlerin fiş numaralarının ve yevmiye numaralarının birbirini takip edip etmediğini kontrol etmek. Sıra atlanmış ise muhasebe yetkilisine bilgi vermek. 

4- Ödeme belgeleri ile muhasebe işlem fişlerinin ikinci nüshalarını yevmiye sırasına göre günlük olarak dosyalamak ve Evrak Kayıt Ve Arşiv İşlemleri Servisine vermek, 

5- Ay sonunda, günlük olarak ayrılan ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerinin birinci suretlerini ekleriyle birlikte dosyalanarak iç ve dış denetime hazır halde tutmak, 

6- İlgili mevzuatları gereği terkinine karar verilen kamu alacaklarının terkin işlemini yapmak. 

B) TETKİK VE KONTROL İŞLEMLERİ SERVİSİ PERSONELLERİNİN GÖREVLERİ 

b1- Tetkik işlemleri personelinin görevleri 
1-Teslim alınan ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli kontrolleri yaparak muhasebe yetkilisine göndermek, 

2-Tetkik edilen ödeme belgesi ve eki belgelerde eksiklik veya hata bulunması halinde, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş günü içerisinde gerekçeleri belirtilerek, muhasebe yetkilisinin imzası alınmak suretiyle, harcama birimine imza karşılığı teslim etmek, 

3-Harcama birimlerinden gelen personel özlük hakları ile harcırahlara ilişkin belgelerin tetkikini yapmak, 

4-Ödeme Emri Belgeleri üzerinde istihkak sahiplerinin vergi ve icra borcu bulunup bulunmadığını araştırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca Muhasebe yetkilisine gerekli kesintilerin yapılması konusunda bilgi vermek, 

5-Gelir tahakkuk evrakı ve eki belgeler üzerinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli kontrolleri yaparak muhasebe yetkilisine göndermek, 

6- Alacak işlemlerini takip etmek, 

7-Personel giderlerinin, yollukların, görev giderlerinin ve hizmet alım giderlerinin, temsil ve tanıtım giderlerinin, mal malzeme ve gayrimaddi hak alım giderlerinin, onarım giderlerinin, diğer çeşitli giderlerin, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereği, ön ödeme ve mahsup işlemlerine ilişkin ön ödeme belgelerini, tetkik etmek üzere “tahakkuk evrakı teslim listesi” ile teslim almak. Muhasebe Yetkilisine imzaya sunmak, hata ve noksanlık olması halinde “hata ve noksanı bulunan tahakkuk evrakı listesi” nde kayıtlı evraklardan eksik olan evrakı ilgilisine iade etmek, 

8-Belgelerin incelendiğine dair evrakı imzalamak ve kaşelemek  

b2- Ön ödeme işlemleri personelinin görevleri 
1-Harcama birimlerince görevlendirilen harcama yetkilisi mutemetlerinin onay belgeleri ile Ön Ödeme işlemleri belgelerini dosyalamak, Evrak Kayıt Ve Arşiv İşlemleri Servisine teslim etmek, 

2- Harcama yetkilisinin uygun gördüğü harcama yetkilisi mutemetleriyle, diğer ilgililere mevzuat hükümleri çerçevesinde avans vermek veya kredi açma işlemlerini yürütmek, 

3- Yüklenicilere verilen avanslar ile ön ödemelerin iş ve işlemlerini “Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapmak, 

4- Verilen avans ve kredilerin ilgili mevzuatında belirlenen süreler içinde mahsup edilip edilmediğini kontrol ve takip etmek, ilgili harcama birimlerini süresi içerisinde avansın kapatılması yönünde uyarmak. Mahsup dönemine aktarılması gereken avans ve kredilerin muhasebeleştirme işlemlerine ait belgeleri düzenlemek, imzalarını tamamlatmak, muhasebe sistemine girişinin yapılması için Muhasebe İşlemleri Servisine göndermek ve sisteme girişinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. 

5- Ön Ödeme işlemleriyle ilgili belgelerin muhafaza edilmesi için Evrak Kayıt Ve Arşiv İşlemleri Servisine teslim etmek, 
6- Belgelerin incelendiğine dair evrakı imzalamak ve kaşelemek, 


b3- Alacak takibi işlemleri personelinin görevleri
1- Strateji Geliştirme Birimlerince bildirilen kamu idarelerinin faaliyet alacakları ve kurum alacakları dışında kalan ve kamu idarelerince tespit edilen kamu zararından doğan alacaklar ile diğer alacakların muhasebe sistemine kaydının yapılması için ilgili belgeleri Muhasebe İşlemleri Servisine göndermek ve sisteme girişinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
2- Muhasebe kayıtlarına alınan;
a) Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınması gereken tutarlar,
b) Veznedarların muhafazası altında bulunan para, menkul kıymet ve değerli kâğıtlardan noksan çıkan veya zimmete geçirilen tutarlardan bu hesaba kaydedilmesine karar verilenler,
c) Bütçeye gider yazılmak suretiyle muhasebeleştirilenler dışındaki diğer hesaplara borç veya alacak kaydı suretiyle verildiği, alındığı veya gönderildiği halde çalınan, zayi olan, fazla veya yersiz verilen veya noksan çıkan tutarlar,
d) Bütçe içi veya bütçe dışı olarak verilen veya gönderilen ön ödemelerden süresinde mahsup edilmeyen veya zimmete geçirilen tutarlar,
e) Veznedar veya muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından alındı veya diğer resmi belgeler karşılığında tahsil edildikten sonra zimmete geçirilen veya kaybedilen tutarlar,
f) Kurum tarafından borç kaydedilmesi bildirilen tutarlar ile yukarıda belirtilen tutarlar için tahakkuk ettirilecek faizler için kişilerden alacaklar izleme dosyası açmak, borç kaydedilmesini temin etmek ve izlemek.
3- Sayıştay ilamına istinaden bildirilenleri ilamda belirtilen sorumlular adına; adli ve idari mahkeme kararlarına istinaden bildirilenleri kararda tazminle yükümlü olduğu belirtilenler adına; bunların dışındakileri ise sorumlular ve ilgililer adına hesaplara alınma işlemlerini yürütmek,
4- Tahsilatı yapılmamış ve alacaklar hesabında bekleyen yıllara sari tüm alacakların takibini ve tahsilatına yönelik işlemlerini yapmak,
5- Belgelerin incelendiğine dair evrakı imzalamak ve kaşelemek
b4- Taşınır işlemleri personelinin görevleri 
1- Taşınırlara ilişkin belge ve evrakları Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre incelemek ve eksik olan evrakları tamamlatmak
2- Harcama birimleri tarafından belgesi gönderilmek suretiyle taşınır hareketleriyle ilgili olarak bildirilen giriş, çıkış, devir, hurdaya ayırma, kayıp ve çalınma gibi işlemlere ait mevzuat hükümlerine uygun olarak gelen evrakları inceleyip eksiksiz olanlarını muhasebe kaydı yapılmak üzere, Muhasebe İşlemleri Servisine göndermek, muhasebe kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. 
3- Kayıtlarda bulunan Amortismana Tabi Maddi Duran Varlıklara İlişkin harcama birimlerince muhasebe birimine gönderilen yıllık amortisman kayıt ve işlemlerine ait belgeleri incelemek, eksik olanları tamamlatmak ve muhasebe kaydı yapılmak üzere Muhasebe İşlemleri Servisine göndermek, muhasebe kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. 
4- Harcama birimlerince düzenlenen ve harcama yetkilisince imzalanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların, muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu sağlayarak muhasebe yetkilisinin onayına sunmak, 
5- Harcama birimlerince düzenlenen aylık depo tüketim kayıtlarının takibini yapmak, depo çıkış kayıt evraklarının süresi içerisinde harcama birimlerince muhasebe birimine gönderilmesini sağlamak, eksiksiz olan evrakları muhasebe kayıtları yapılmak üzere Muhasebe İşlemleri Servisine göndermek, muhasebe kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. 
6- Taşınır işlemleri ile ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen işleri yapmak, 
7- Taşınır İşlemleri ile ilgili belgeleri muhafaza etmek üzere, Evrak Kayıt Ve Arşiv İşlemleri Servisine göndermek. 
8- Belgelerin incelendiğine dair evrakı imzalamak. 

BANKA VE BANKA İŞLEMLERİ TAKİP SERVİSİ PERSONELLERİNİN GÖREVLERİ 

1-Kontrol edilip, onaylandıktan sonra kendisine verilen ödeme evraklarının ödenmesine ilişkin gönderme emrini düzenlemek ve gönderme emri teslim tutanağını ilgili banka şubesine teslim etmek, 

2-Banka hesabından ilgili hesaplara aktarımı gerçekleşen tutarları hesap özet cetveline göre sistem üzerinden inceleyip, gerekli belgeleri oluşturarak muhasebe kaydının yapılması için Muhasebe İşlemleri Servisine göndermek, muhasebe kaydı yapılan evrakları imzaladıktan sonra muhasebe yetkilisinin imzasına sunmak, 

3-Banka şubesince kimlik, hesap uyuşmazlığı gibi nedenlerle iade edilen paraların Muhasebe İşlemleri Servisince emanet hesaplarına alınmasını sağlamak, gerekli araştırma ve düzeltmeler yapıldıktan sonra ilgililerin hesabına gönderilmesi işlemlerini yürütmek, 

4-Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda banka hesabını kontrol etmek, hatalı durumları muhasebe yetkilisine bildirerek birlikte çözümlemek, 

5-Gün içerisinde bankaca alacaklıların hesabına aktarıldığı bildirilen gönderme emri tutarlarının kapatma kaydının Muhasebe İşlemleri Servisince yapılmasını temin etmek. 

6-Kişi ve kurumlar tarafından bankaya yatırılan paraların muhasebeleştirme işlemlerinin Muhasebe İşlemleri Servisince yapılmasını temin etmek, 

7-Banka işlemleri ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak, 

8-Banka işlemlerini, yürürlükteki Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerine göre yürütmek

d) VEZNE İŞLEMLERİ SERVİSİ PERSONELİNİN GÖREVLERİ 

1-Tahsilat işlemlerinde, muhasebe servisinden gelen evrakı, işlem numarasıyla sorgulayıp onayladıktan sonra tahsilat karşılığı ilgilisine alındı belgesini vermek, 

2-Ödeme işlemlerinde, bilgisayar ortamındaki kayıtlarla belge üzerindeki bilgiler karşılaştırılıp, doğruluğu sağlandıktan sonra, gerekli kimlik kontrolüne müteakip ilgilisine imza karşılığı ödeme işlemini yapmak, 

3-Değerli kağıtların ve çeklerin muhafazasını yapmak, 

4-Gün içerisinde tahsil edilen paralardan, kasa fazlası tutarları teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırmak, 

5-Çeşitli nedenlerle aynı gün paranın bankaya yatırılmasının mümkün olmaması ve kasa fazlasının bulunması durumunda, muhasebe yetkilisi ile birlikte kasa tutarını müşterek muhafaza altına almak, 

6-Kasa Defterini usulüne uygun olarak tutmak, günlük resmî çalışma süresinin bitiminden bir saat önce kasayı kapatarak kasa defterinin dökümünü alarak muhasebe yetkilisine imzaya sunmak, 

7-Alındı belgelerini mevzuata uygun şekilde alındı kayıt defterine kaydetmek, imza karşılığı ilgili yer ve yetkili kılınan kişilere vermek, hatalı düzenlenen alındıların iptal işlemlerini usulüne uygun şekilde gerçekleştirmek, 

8-Hak sahibince nakdi teminatlara ilişkin kaybedilen alındılar için tasdikli suretleri hazırlamak ve limiti aşan tutarlardaki alındılar için gazete ilanı aramak, 

9-Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda 100-Kasa, 101-Alınan Çekler, 108-Diğer Hazır Değerler hesaplarını kontrol etmek, hatalı durumları muhasebe yetkilisine bildirerek birlikte çözümlemek, 

10-Mali yılın son günü itibariyle kasa mevcuduna ilişkin sayım tutanaklarını düzenlemek, 

11-Menkul kıymet ve varlıklar teslim alındığında ilgilisine alındı belgesi düzenleyerek vermek ve menkul kıymetleri, üzerlerinde yardımcı hesap defteri sıra numarası taşıyan torba veya zarflar içerisinde kasada veya vezne odasında uygun bir bölümde saklamak, 

12-Vezne işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek, 

13-Kasa, Alınan Çekler, Diğer Hazır Değerler hesapları ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak, 

14-Teminat mektuplarının teslim alınması, ilgilisine geri verilmesi veya paraya çevrilmesi, gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde incelendikten sonra muhasebe işlem fişi düzenleyerek, muhasebe sistemine kayıt yapılması amacıyla Muhasebe İşlemleri Servisine göndermek ve sisteme girişinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, 

15-İhale kanunları ve diğer mevzuat hükümleri gereğince teminat ve depozito olarak teslim edilen teminatlar karşılığında ilgilisine alındı belgesi vermek, 

16-Teminatın ilgilisine geri verilmesi durumunda, mevzuatında belirtilen belgeleri aramak suretiyle gerekli işlemleri yapmak, 

17-Teminat mektubunun bir kısmının serbest bırakılması gerektiği takdirde, durumu bir yazı ile ilgili banka şubesine bildirmek ve serbest bırakılan tutarın hesaplardan çıkarılması için gerekli belgeleri düzenlemek ve imzalarını tamamlattıktan sonra Muhasebe İşlemleri Servisine göndermek ve sisteme girişinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, 

18-Teminatların gereksiz olarak kayıtlarda bekletilmesini önlemek için; alınan teminata ait işin sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığını, mevzuatındaki süreler de dikkate alınarak takip etmek ve haziran ayı içerisinde ve her malî yılsonunda yılda enaz iki defa olmak üzere teminatlar hakkında ilgili idareye yazılı bildirimde bulunmak, idareden gelen yazılı cevap doğrultusunda, söz konusu mektubu ilgilisine veya ilgili bankaya iade etmek ya da ertesi mali yıla devretmek, 

19- İdarelerden gelen firma teminat iade yazılarına istinaden, firmanın, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olup olmadığını ve ücret sayılan ödemelerden kesilen vergiler nedeniyle de vergi dairesine borcu olup olmadığı araştırmak, borcu olduğunun tespit edilmesi halinde teminatın paraya çevrilmesini sağlamak, teminat mektuplarının geri verilmesi işlemlerinde Kamu ihale mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlarda yer alan esaslara göre işlem tesis etmek.
20-Yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kaldığından bankasına iade etme işlemlerini gerçekleştirmek,
21-Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda, görevleri ile ilgili işlemleri kontrol etmek, hatalı durumları muhasebe yetkilisine bildirerek birlikte çözümlemek, malî yılın son günü itibarıyla teminatlara ilişkin sayım tutanaklarını düzenlemek,
22-Teminat mektupları işlemleriyle ilgili yazışmaları muhafaza etmek
e) EVRAK KAYIT VE ARŞİV SERVİSİ PERSONELİNİN GÖREVLERİ 

1-Posta vasıtası veya zimmetle gelen evrakları teslim almak, geliş sırasına göre Evrak Kayıt Defterinin gelen evrak bölümüne kaydetmek, muhasebe yetkilisinin havalesine sunmak ve havalesi yapılan evrakları ilgili personele zimmetle teslim etmek, 

2-Giden evrakları gidiş sırasına göre Evrak Kayıt Defterinin giden evrak bölümüne kaydederek zimmet karşılığı ilgilisine vermek veya posta yoluyla ilgilisine göndermek, 

3-Acele, çok acele, günlü ve tekid yazılarının üzerine alındığı günün tarih ve saatini yazarak ilgililere teslim etmek, 

4-Gelen ve giden evrak defterlerini muhafaza etmek, 

5-Kendisine teslim edilen ve ilgili mevzuatları gereği arşiv niteliği taşıyan her türlü belgeyi arşiv defterine kaydetmek, 

6-Arşive servislerden gelen dosyaların, ödeme emri ve eki belgelerin, muhasebe işlem fişi ve eki belgelerin usulüne uygun olarak dosyalanıp dosyalanmadığını, kendisine zimmetle devir edilen dosyaların tamam olup olmadığını, evrakların yevmiye sırasına, tarih sırasına göre dosyada sıralanıp sıralanmadığını kontrol etmek. Dosyaları yevmiye sırasına, tarih sırasına, gününe, ayına ve yıllarına göre muhafaza etmek, 

7-Tetkik Ve Kontrol İşlemleri Servisince gerekli kontrolleri yapılan, Sağlık tesislerinden muhasebe birimine gelen ihale dosyaları ve eklerinin 6’ncı maddede belirtildiği şekilde muhafazasını sağlamak, 

8- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, saklama süresi dolan belgeleri, dosyaları ve defterleri ayrıştırarak ilgili yerlere göndermek veya ilgili mevzuatları gereğince imha edilmesini sağlamak, 

9-Arşivin tertip, düzen ve güvenliğini sağlamak, bunun için her türlü tedbiri almak, 

10-Başbakanlığın yayımladığı Standart Dosya Planı konulu 2005/7 nolu genelgesi kapsamında ve bundan sonra bu konuda yayımlanacak ilgili mevzuatlar kapsamında, düzenlenen dosyaları teslim almak ve arşivde muhafazasını sağlamak, arşiv işlemlerini bahse konu genelge ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuatlar doğrultusunda yürütmek,