Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1-Sivil Savunma Planlarını hazırlamak ve bağlı kuruluşların planlarını hazırlatmak,
2-Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren kurum ve kuruluşların tahliyeye ilişkin planlarını kontrol etmek,
3-Sivil Savunma Servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
4-Sivil Savunma ve Acil Durum Hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
5-Sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği, ilgili birimlerle koordine ederek bütçeye konulmasını sağlamak,
6-Afet ve Acil Durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
7-Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerlerine getirmek,
8-27.11.2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin Sağlık Müdürlüğünde uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
9-Sağlık Müdürlüğünde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesini ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
10-Sağlık Müdürlüğünde sığınaklarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
11-Afet, Sivil Savunma, Acil Durum, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik veNükleer tehdit ve tehlikeler, Koruyucu Güvenlik ve İlk Yardım konularında Sağlık Müdürlüğü personeli ile Sağlık Müdürlüğünün denetimine tabii özel kuruluş personeline eğitim vermek,
12-Afet, Sivil Savunma, Acil Durum ve Seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda Sağlık Müdürlüğü adına sekreterya hizmetlerini yapmak ve bu konularla ilgili kurumlarda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,
13-Seferberlik ve Savaş Hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırılmasını sağlamak, 
14-Koruyucu Güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, Sağlık Müdürü adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,
15-5188 sayılı yasa ile faaliyet gösteren özel güvenlik iş ve işlemlerini Sağlık Müdürü adına yürütmek ve denetimlerini yapmak, 
16-Sağlık Müdürünce verilen diğer görevleri yapmak,
17-1111 sayılı kanuna göre Sağlık Müdürlüğü personellerinin askerlik iş ve işlemlerinin yürütmek ve takibini yapmak,
18-Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimince yukarda belirtilen görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya, yaptırmaya, denetlemeye, takip ve koordine etmeye yetkili ve sorumludur.