Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1- Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğeaykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama,toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanlarıyönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanlarıdurdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarınuygulanmasını denetlemek.

2- Görevalanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak.

3- İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincirkoşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları veeczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını takip etmek.

4- Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler, tıbbi sarfdepoları ve ecza dolaplarının açılışları ve çalışmaları işlemlerini düzenlenmesi,faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.

5- Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum vekuruluşlarının tıbbi sarf malzemelerinin uygunluğunu ve kullanım şartlarınıngözetlenmesi, sağlık hizmetinde kullanılmasının sağlanması işlemlerini yürütmek.

6- Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu,psikotrop madde ve müstahzarlar ile kontrole tabi müstahzarların tıbbi amaçlakullanımının denetlenmesi, düzenlemelerinin uygulanması, uygulatılması işlemleriniyürütmek.

7- Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kan ürünlerine mahsus reçetelerin sağlık kurumve kuruluşlarına basılı veya elektronik dağıtımı ile hemofıli teşhisli hastalara hemofılitakip karnesinin düzenlenmesini sağlamak.

8-Farmakovijilans ve kontrole tabi maddeler ile ilgili uygulamaların takip edilmesi,denetlenmesi, bildiriminin yapılması ve diğer iş ve işlemlerinin yürütülmesinisağlamak.

9- Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum vekuruluşlarının biyomedikal teknik hizmetlerinin sağlık hizmetine uygun şekildeişlerliğinin gözetlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.

10- Kalite standartları çerçevesinde tıbbi cihazların kalibrasyonları ve bakımlarını uygunşekilde yaptırılmasını sağlamak.

11- Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ile malzemenin üretildiği ve depolandığıiş yerlerinin mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığının izlenmesi,denetiminin yapılması, yaptırımların uygulanması işlemleri ile açma, nakil ve kapatmaişlemleri yapmak.

12- Tıbbi cihaz satış yerleri ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş vedenetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikayetleri değerlendirmek