Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1- Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçekkişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

2-  Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimlerin kurulması ve işletilmesi,gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre edilmesi, ilgili birimlerin faaliyetlerininizlenmesi, değerlendirilmesi, hasta nakil ve sevk koordinasyonunun sağlanmasıişlemlerini yürütmek.

3- İl düzeyinde kara, hava ve deniz ambulanslarının sevk ve idaresini sağlamak.
4- Acil sağlık hizmetlerinin ilde etkin yürütülmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarınıyürüterek, il düzeyinde sağlık tesislerinden yapılan hasta sevklerini, il içinde sağlıktesisleri arasındaki hasta hareketlerini incelenmesi, iyileştirici tedbirlerin alınması,uygulatılması ve kayıt altına alınması işlemlerini yapmak.

5-Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitimfaaliyetlerini planlamak ve yürütmek.