Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bütçe Gelir Gider Tahakkuk Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

-Mal ve hizmet alımlarında kalite, maliyet ve işletme giderleri ile ilgili çalışmaları yapmak, bunlarla ilgili verilerin zamanında bildirilmesini sağlamak.
-Parasal limite dayalı alımlarda, % 10’luk limitin aşılmamasına dikkat etmek.
-Yıl içinde yayınlanan Genelge gereğince Müdürlüğümüzün 3’er yıllık bütçesini hazırlayarak onaya sunmak.
-Hastanelerimize Bütçe hazırlama aşamasında yardımcı olmak ve Bakanlığımıza onaylanması için iletmek.
-Müdürlüğümüz ve bağlı tesislerin ihtiyaçları doğrultusunda DMO’dan (03.2, 06.1) alımlarını yapmak ve sonuçlandırmak.
-Bölüm içi / Bölümler arası Aktarma, Ek Bütçe ve % 10 Doğrudan Temin Limit artırımlarında Hastanelere yardımcı olmak ve Bakanlığımıza talepleri iletmek.
-Döner Sermaye Bütçesi yetersiz olan hastanelerimizin ödenek taleplerini ilgili Kuruma iletmek.
-Nakit Taleplerinin Tespitine Yönelik ve Bakanlığımız merkezi birimlerinden Müdürlüğümüz ile Hastanelerimize ödenek talep etmek için Formun Hastanelerimizden ve Müdürlüğümüzden verilerinin toplanmasını ve Bakanlığımıza gönderilmesini sağlayarak;
-Yolluk Ödeneği Talepleri
-Giyim Yardımı Ödeneği Talepleri 
-İşçi Kıdem Tazminatı Ödeneği Talepleri
-Hizmet Alımları Kalemi
-Bakım Onarım Giderleri
-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
-Aile Hekimliği Ödenekleri talep etmek ve tahsis edilen ödeneklerin bütçe ilke ve esasları çerçevesinde amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak,yıl sonuna kadar harcanma/kullanılmama durumunun takibini yapmak. (03.2, 03.3, 03.5, 03.7, 06.1, 06.6, 06.7)
-Bütçelerin İstatistiki verileri ile ilgili olarak:
-Stratejik plan, Performans Programı ve İdare Faaliyet raporuna esas verileri hazırlayıp ilgili birimlere göndermek
-Döner Sermaye Bütçe İşlemleri (Tüm Yıl Boyunca)
-Hastanelerin Maliyet Cetveli (Aylık)
-Hastane Veri Giderleri(Aylık)
-Ödenek Takip Tablosu (Aylık)
-Bakanlığın Bütçe İle İlgili istediği iş ve tablolar (Tüm Yıl Boyunca) tablo şeklinde düzenlemek.
-Genel bütçe ve döner sermaye alımların (doğrudan temin, ihale) ödemelerinde standartlar oluşturularak (muayene, hakediş, icmal, hizmet alım belgeleri vb.) ödemeleri gerçekleştirmek.
-Aylık olarak bildirilmesi gereken vergi bildirim beyanlarında bulunmak.
-Dağıtım yazışmalar.
-Genel yazışmalar.
-Sağlık Tesislerinin aylık ek ödeme olurlarını takip etmek ve sonuçlandırmak.
-Müdürlüğümüz birimleri ve bağlı sağlık tesislerinin mali haklar ve sosyal haklar talep yazılarını sonuçlandırmak.
-İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
-Amirler tarafından verilen diğer görevleri verilen görevlerin mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürütmek.