Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yatırım Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1. Müdürlüğümüzce yapılan ya da yaptırılan projelerin metraj ve yaklaşık maliyetini hesaplamak, yaklaşık maliyeti yapılmış projelerin ise maliyet tetkik ve güncellenmesini yapmak,
2. Müdürlüğmüzce sözleşmesi yapılmış ve dosyası devir edilen işlerin yasal süresi içinde yer teslimini yaparak işe başlatmak, 
3. İnşaat süresince, inşaatın kontrolörlük işlerini; yasa, yönetmelik ve tebliğ esasları ve süreleri doğrultusunda; uygulama projeleri, teknik şartnameler, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütmek,
4. Kontrolörlüğü yapılan işlerin gerçekleşen pursantaj ve metrajları doğrultusunda hak edişlerini hazırlamak, onay süreçlerini tamamlamak ve ödemesinin gerçekleşmesini sağlamak,
5. İnşaat uygulaması sırasında ortaya çıkan zorunlu her türlü proje ve imalat değişikliklerini Müdürlüğümüz ile gerektiğinde müelliflik hakları sorumluluğunda onaylatmak,
6. Yapımı tamamlanan işlerin Geçici ve Kesin Kabullerini yapmak  ya da yaptırmak,
7. Yapımı tamamlanan işin geçici kabulünü müteakip kesin hesaplarının tanzim ve tetkikinin yapılması işlemlerini yürütmek,
8. Yaklaşık maliyet iş ve işlemlerini yasa ve yönetmeliklerdeki gizlilik gereklilikleri doğrultusunda yürütmek,                                                                                                                     9. Müdürlüğümüzce kullanılacak her türlü sağlık yapıları için mimari ve mühendislik yönünden asgari teknik ve tasarım standartlarını Bakanlığımız ile koordineli olarak; oluşturmak, geliştirmek, değiştirmek,                                               
10. Mevcut sağlık yapılarının asgari teknik ve tasarım standartlarına uygun hale getirilmesi için mimarlık mühendislik çalışmalarını yapmak, öneride bulunmak,
11. Gerektiğinde mevcut sağlık yapılarının deprem güçlendirme etütlerini yapmak veya yaptırmak, proje sonucunu depremsellik ve maliyet açısından değerlendirmek,
12. Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, ihtiyaç programı belirlenmesine teknik destek sağlamak,
13. Sağlık yapıları için kullanılacak arsaların zemin etütlerinin yaptırılması,
14. Mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsis edilen taşınmazların envanterlerini çıkarmak ve sicil kayıtlarını tutmak, tahsis değişikliği işlemlerini yürütmek,
15. İmar planlarında “Sağlık Alanı” olarak görünen ve mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları, Hazine veya özel şahıslara ait olan arsa ve arazilerin tespiti ve Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının ilgili birimleri ile istişare ve koordine suretiyle tahsis, devir ve diğer işlemleri yürütmek,
16. Mülkiyeti Hazine, kamu kurum ve kuruluşları veya özel şahıslara ait olup sağlık tesisi yapımına uygun olan arazi ve arsaların tespiti, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının ilgili birimleri ile istişare ve koordine suretiyle tahsis, devir ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
17. Gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki sorunları ilgili birimlere intikal ettirmek,
18. Kamulaştırmalarla ilgili ödeme işlemlerini Bakanlığımız ile koordineli şekilde yürütmek,
19. Müdürlüğümüzce yapılan ya da yaptırılan projelerin hak edişlerini hazırlamak, onay süreçlerini tamamlamak ve ödenmesinin gerçekleşmesini sağlamak,
20. Yatırım dönemi başlangıcında, yatırıma konu araziye ait arsa hukuki durumunu (çap, röperli kroki, tahsis, trampa, tevhit, itiraz vb.) ilgilendiren konularda Bakanlığımız ile koordineli yürütmek,
21. Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,
22. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.