Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Taşınır Kontrol Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1-Harcama birimlerince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarakteslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları ambarda muhafaza etmek,

2-Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belgeleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek, 

3-Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

4-Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak, 

5-Ambar sayımı ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek, 

6-Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerlerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak, 

7-Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

8-Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

9-Sorumlu oldukları depolarda, kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeniyle meydana gelebilecek kayıp ve zararları önleyici tedbirleri almak ve harcama yetkilisine bildirmek,

10-Sorumluluğunda bulunan depoları devir teslim yapmadan görevinden ayrılmamak,

11-Depoların temiz ve düzenli olmasını sağlamak, 

12-BirimIerin malzeme taleplerini depo mevcudu oranında karşılamak, 

13-BirimIerce iade edilen demirbaş malzemeyi almak, bozuk, tamiri mümkün olmayanların kayıtlardan silinmesi, hurdaya ayrılan malzemenin imha edilmesi ya da gösterilen yere tutanakla teslim edilmesini sağlamak, 

14-Hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına almak, 

15-Yılsonu itibariyle taşınır malların giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin hesaplarının hazırlanarak imzalandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 

16-İhtiyaç taleplerinin planlı ve bir takvime bağlı olarak verilmesini sağlamak, 

17- Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmektir.