Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1- Bakanlık tarafından belirlenen sağlık turizmi politikalarının uygulanmasını sağlamak,sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek veilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

2- Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait yataklı sağlık kurum vekuruluşlarına izin verilmesi ve ruhsatlandırılması ile bu izin ve ruhsatları gerektiğindesüreli veya süresiz iptal edilmesini sağlamak.

3- Laboratuvar ve müesseselerin açılış iş ve işlemlerini yürütmek.

4- İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek, kayıtlarınıtutmakve mevzuat doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak.

5- İlgili mevzuat gereğince tüm sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personelineverilen meslekten men cezalarını uygulamak.

6- Psiko-teknik merkezleri ve diğer sağlık meslek mensuplarınca açılan merkezlerin açılışkapanış, denetleme iş ve işlemlerini yürütmek.

7- Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık yanık, yoğun bakım gibi özellik gerektiren sağlık hizmetlerini bakanlık planlamaları doğrultusunda il düzeyinde izin, tescil, denetim hizmetlerini yürütülmesi ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması işlemlerini yürütmek.

8- Kan ve kan ürünlerinin temini, lojistiği ve etkin kullanımı ile ilgili denetim veplanlamaları yapmak ve Kızılay ile koordinasyonu sağlamak.
9-Organ Nakli Etik kurulunun iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Organ NakilKoordinatörlerinin yapacağı faaliyetlerin planlanması, denetlenmesi ve yürütülmesiişlemlerini yapmak.

10-Acil, yoğun bakım ve benzeri tıbbi hizmet birimlerinin ve hastane yataklarının tescili,takibi ve denetim işlemlerini yürütmek.